រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាម ស្រាយបំភ្លឺទាក់ទងនឹងការលើកឡើងថា អាជ្ញាធរខេត្ត ខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់លើ ស្មៅ និងដើមឈើដែលដាំលម្អលើទ្រូងផ្លូវជាតិលេខ៦