សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ កំហុសយុទ្ធសាស្រ្តផ្លូវច្បាប់៖ ជនជាប់ចោទ កឹម សុខា ដាក់ភស្តុតាងដោះបន្ទុក ប៉ុន្តែបែរជាដាក់បន្ទុកលើខ្លួនឯងក្នុងសំណុំរឿងក្តីក្បត់ជាតិ


កំហុសយុទ្ធសាស្រ្តផ្លូវច្បាប់ កឹម សុខា

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ កំហុសយុទ្ធសាស្រ្តផ្លូវច្បាប់៖ ជនជាប់ចោទ កឹម សុខា ដាក់ភស្តុតាងដោះបន្ទុក ប៉ុន្តែបែរជាដាក់បន្ទុកលើខ្លួនឯងក្នុងសំណុំរឿងក្តីក្បត់ជាតិ

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ សៅរ៍ 1 កុម្ភៈ 2020