សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ពេលឃើញរូបភាពសង្គ្រាម ទើបយល់ពីតម្លៃសន្តិភាព


ពេលឃើញរូបភាព ទើបយល់ពីតម្លៃសន្តិភាព

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ពេលឃើញរូបភាពសង្គ្រាម ទើបយល់ពីតម្លៃសន្តិភាព…

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ច័ន្ទ 3 កុម្ភៈ 2020