ចាប់ផ្តើមអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានទី ២២


នៅថ្ងៃទី២៦ ខែមករា​ ឆ្នាំ២០១៧នេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដំណើរការអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានថ្មី គឺ ផ្លូវលេខ ៦១៤ ចាប់ពីផ្សារទួលគោក ដល់ផ្លូវលេខ ៦០៨ ក្នុងខណ្ឌទួលគោក ។