ក្រុមសភាជាតិកម្ពុជា នៃអ្នកនយោបាយសភាស្រ្តី ជួបប្រជុំ ជាមួយគណះប្រតិភូរបស់វិទ្យាស្ថានយេនឌ័រ


រសៀល ថ្ងៃទី៣១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ក្រុមសភាជាតិកម្ពុជា នៃអ្នកនយោបាយសភាស្រ្តី ជួបប្រជុំ ជាមួយគណះប្រតិភូរបស់វិទ្យាស្ថានយេនឌ័រ និង អភិវឌ្ឍ នៃ ប្រទេស ភូមា ” Gender and Development Institute Myanmar ” ដើម្បីស្វែងយល់អំពី បទពិសោធន៍ របស់សភាកម្ពុជា ( Women Caucus)។