ក្រសួងសុខាភិបាល ប្រកាសពីទីកន្លែង និងមន្ត្រីចាំទទួលថវិការបស់សប្បុរសជន ដែលចូលរួមជួយឧបត្ថម្ភសម្រាប់ប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១៩


ក្រសួងសុខាភិបាល នៅថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថ្មីមួយ ប្រកាសអំពីទីកន្លែង និងមន្ត្រីចាំទទួលថវិការបស់សប្បុរសជននានា សម្រាប់ប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១៩ (Covid-19)។

សប្បុរសជនដែលចង់ថវិកាសម្រាប់ប្រយុទ្ធ និងទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ១៩ អាចអញ្ជើញទៅទីស្តីការក្រសួងសុខាភិបាល ដែលមានអាស័យដ្ឋាន ដីឡូតិ័លេខ ៨០ វិថីសម្តេច ប៉ែន តុន (២៨៩) បន្ទាប់ផាន់ផ្ទាល់ដី និងអាចទាក់ទងទៅកាន់៖

១៖ លោកស្រី យក់ សម្បត្តិ លេខទូរសព័្ទ ០១២ ៨៤២ ៩៦៦

២៖ លោក យូ ពិសី លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៨៣៨ ៨៨៥

៣៖ លោក សុខ សំអាង លេខទូរស័ព្ទ ០១២ ៧៣១ ៨៨៨ និង

៤៖ លោក ប៊ុន រ៉ិ ទូរស័ព្ទលេខ ០១២ ៧៧៦ ៥៧៨៕

សូមអានសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាលទាំងស្រុង៖