ឯកឧត្ដម ហេង ពិទូ អភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង បានបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សប្រចាំខែចំនួន៦ខែ ជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩


 

កំពង់ឆ្នាំង៖ ឯកឧត្តម ហេង ពិទូ អភិបាលរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង នៅថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចូលរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ (COVID-19) ដែលឯកឧត្ដម បានបរិច្ចាគប្រាក់បៀវត្សផ្ទាល់ខ្លួនចំនួន៦ខែ ដោយគិតចាប់ពីខែឧសភា ដល់ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ជូនគណៈកម្មការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-១៩ ៕