សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ពន្យល់អំពីការដាក់ខ្លួនឯង ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក


ពន្យល់អំពីការដាក់ខ្លួនឯង ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ពន្យល់អំពីការដាក់ខ្លួនឯង ឱ្យនៅដាច់ដោយឡែក

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 7 មេសា 2020