សេចក្តី ណែនាំ របស់ សាលារាជធានី ភ្នំពេញ ដើម្បី អនុវត្ត ន៍ បទបញ្ជា របស់ រាជរដ្ឋាភិបាល ប្រជាពលរដ្ឋ នៅ រាជធានីភ្នំពេញ អាចដេីរហេីរ ក្នុងរាជធានី ភ្នំពេញ បាន