សារលិខិត នាយករដ្ឋមន្ដ្រីនៃកម្ពុជា ក្នុងឱកាសប្រារព្ធទិវាជាតិ ប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ គ្រុនចាញ់ ថ្ងៃទី២៥ មេសា