សកម្មភាពអ៊ុតកៅស៊ូផ្លូវលេខ ២៥៣ នៅក្នុងខណ្ឌទួលគោក


ការដ្ឋាន នឹងដំណើរការបព្ចាប់នៅស្អែកព្រឹក រួចនឹងចុះគ្រឿងចក្រអ៊ុតផ្លូវលេខ ២៥៧ នៅក្នុងខណ្ឌទួលគោក។