ប្រធានមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តសៀមរាប ចុះត្រួតពិនិត្យក្រុមការងារថែទាំផ្លូវដែលអនុវត្តដោយក្រុមមន្រ្តីម៉ូតូកង់៣


ថ្ងៃទី០៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧ លោក គឹម ប៉ុណ្ណា ប្រធានមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តសៀមរាប និងថ្នាក់ដឹកនាំ បានចុះត្រួតពិនិត្យក្រុមការងារថែទាំផ្លូវដែលអនុវត្តដោយក្រុមមន្រ្តីម៉ូតូកង់៣ កំពុងធ្វើការលុបគ្រលុកសំបុកមាន់ តាមផ្លូវក្នុងក្រុងសៀមរាប។
ការចុះត្រួតពិនិត្យនេះដែលក្នុងគោលបំណងពង្រឹង គុណភាព និងសុវត្ថិភាព ការងាររបស់មន្ត្រីម៉ូតូកង់បី។