ក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ចាម ចុះធ្វើការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់ស្រុក


សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ចាម ចុះធ្វើការកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់ស្រុក ស្ថិតក្នុងឃុំសូទិព្វ ស្រុកជើងព្រៃ ខេត្តកំពង់ចាម ។ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់ស្រុក មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវប្រាំង ចំនួន ៦៥០ ហិកតា ៕