មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូនខេត្តបន្ទាយមានជ័យចុះថែទាំផ្លូវអនុវត្តការងារដោយក្រុមមន្រ្តីម៉ូតូកង់៣


មន្ទីរសាធារណការ និង ដឹកជញ្ជូនខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានចុះថែទាំផ្លូវអនុវត្តការងារដោយក្រុមមន្រ្តីម៉ូតូកង់៣ ដោយធ្វើការលុបសំបុកមាន់ នៅលើផ្លូវជាតិលេខ៦ ត្រង់ PK ៣៩៣+០០ ដល់ PK ៤១៥+០០