អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ ៖បទល្មើសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ពិន័យចំពោះអ្នកបើកបរដែលមិនបានភ្ជាប់តាមខ្លួន តែ២ប្រភេទប៉ុណ្ណោះ


ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌ បានបញ្ជាក់ថា យោងតាមមាត្រា៧ថ្មី នៃអនុក្រឹត្យលេខ៣៩ ស្តីពីការកែសម្រួលពិន័យអន្តរកាលចំពោះអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក បានកំណត់ឱ្យពិន័យចំពោះអ្នកបើកបរយានយន្តធុនស្រាល និងយានយន្តធន់ធ្ងន់ ដែលមិនបានភ្ជាប់តាមខ្លួននូវឯកសារច្បាប់ដើមតែពីរប៉ុណ្ណោះ គឺបណ្ណបើកបរយានយន្ត និងលិខិតអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្ម(សម្រាប់យានយន្តដែលប្រកបអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូន)។

ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព អ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុត្តិធម៌បានបញ្ជាក់ថា យោងតាមមាត្រា៧ថ្មី នៃអនុក្រឹត្យលេខ៣៩ ស្តីពីការកែសម្រួលពិន័យអន្តរកាលរណ៍ចំពោះអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោក បានកំណត់ឱ្យពិន័យចំពោះអ្នកបើកបរយានយន្តធុនស្រាល និងយានយន្តធន់ធ្ងន់ ដែលមិនបានភ្ជាប់តាមខ្លួននូវឯកសារច្បាប់ដើមតែពីរប៉ុណ្ណោះ គឺបណ្ណបើកបរយានយន្ត និងលិខិតអនុញ្ញាតធ្វើអាជីវកម្ម(សម្រាប់យានយន្តដែលប្រកបអាជីវកម្មដឹកជញ្ជូន)។