អគ្គិសនីកម្ពុជាចេញផ្សាយសៀវភៅណែនាំស្ដីពីគន្លឹះសន្សំសំចៃថាមពលពេលប្រើប្រាស់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិចផ្សេងៗ


កាលពីថ្ងៃទី ៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ អគ្គិសនីកម្ពុជាបានចេញផ្សាយនូវសៀវភៅណែនាំស្ដីអំពីវិធានការក្នុងការសន្សំសំចៃថាមពលដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងសរាចររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការសន្សំសំចៃថាមពល ព្រមទាំងសារពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែផងដែរ ។

ខាងក្រោមនេះជាខ្លឹមសារនៃសៀវភៅណែនាំនេះទាំងស្រុង ៖