សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន ប្រកាសចិញ្ចឹមលោកយាយាអាយុជិត១០០ឆ្នាំ ដែលប្រកបរបរធ្វើអំបោសលក់


ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន ប្រកាសចិញ្ចឹមលោកយាយាអាយុជិត១០០ឆ្នាំ

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ឯកឧត្តម ម៉ៅ ធនិន ប្រកាសចិញ្ចឹមលោកយាយាអាយុជិត១០០ឆ្នាំ ដែលប្រកបរបរធ្វើអំបោសលក់

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អាទិត្យ 10 ឧសភា 2020