មន្ត្រីជំនាញ ចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃបញ្ចប់ការអនុវត្តការងារគម្រោងកែលម្អ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ


ថ្ងៃទី ១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៧ មន្ត្រីជំនាញនៃនាយកដ្ឋានធារាសាស្ត្រកសិកម្ម ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃបញ្ចប់ការអនុវត្តការងារគម្រោងកែលម្អ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រក្នុងឆ្នាំ ២០១៦ នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺ ៕