សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ទីណាមានរោងចក្រ ទីនោះមាន ប.ស.ស. នៅជាមួយកម្មករជានិច្ច


ទីណាមានរោងចក្រ ទីនោះមាន ប.ស.ស.

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ ទីណាមានរោងចក្រ ទីនោះមាន ប.ស.ស. នៅជាមួយកម្មករជានិច្

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ពុធ 27 ឧសភា 2020