សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា គោលដៅធំចំពោះខេត្តព្រះសីហនុ គឺបង្កើតឱ្យក្លាយទៅជាទីក្រុងពហុបំណង


គោលដៅធំចំពោះខេត្តព្រះសីហនុ

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា គោលដៅធំចំពោះខេត្តព្រះសីហនុ គឺបង្កើតឱ្យក្លាយទៅជាទីក្រុងពហុបំណង

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 2 មិថុនា 2020