សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំភ្លេចធ្វើអនាម័យនិងបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងជម្ងឺCOVID-19ទោះកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរក្តី


លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំភ្លេចធ្វើអនាម័យ

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ លោកជំទាវ ម៉ែន សំអន អំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំភ្លេចធ្វើអនាម័យនិងបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងជម្ងឺCOVID-19ទោះកម្ពុជាមានភាពល្អប្រសើរក្តី

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 9 មិថុនា 2020