ក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ចាម ចុះធ្វើការថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អាងទឹក វាលធំ


សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ចាម ចុះធ្វើការថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អាងទឹក វាលធំ ស្ថិតក្នុងឃុំដងក្តារ ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម ។ ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់អាងទឹក វាលធំ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវប្រាំង ចំនួន ៤៥០ ហិកតា ៕