មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រះវិហារ កែលំអរសោភ័ណ្ឌភាពផ្លូវម្លូព្រៃ


ថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧នេះជាសកម្មភាពសាងសង់ពង្រីកផ្លូវ និងកែលំអរសោភ័ណ្ឌភាពផ្លូវម្លូព្រៃ ក្នុងក្រុងព្រះវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ ដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តព្រះវិហារ។