រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានថ្មីទី៣៨


នៅថ្ងៃទី០១ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧នេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដំណើរការអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានថ្មី គឺ ផ្លូវលេខ ៥៧៤ ចាប់ពីផ្លូវលេខ ៣១៧ ដល់ផ្លូវលេខ ៣៣៥ ក្នុងខណ្ឌទួលគោក ។