រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានទី ៤២


នៅថ្ងៃទី០៥ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧នេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដំណើរការអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានថ្មី គឺ ផ្លូវលេខ ១៦៧ ចាប់ពីមហាវិថីម៉ៅសេទុង ដល់ផ្លូវលេខ ៤៥០ ក្នុងខណ្ឌចំការមន ។