មន្ត្រីបច្ចេកទេសក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃប្រគល់ទទួលការងារសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ


នៅថ្ងៃទី ០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៧ មន្ត្រីបច្ចេកទេសក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម រួមនឹងតំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃប្រគល់ទទួលការងារសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ចំនួន ០២ ប្រព័ន្ធ រួមមាន៖
១. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រទំនប់អាងទឹកត្រាវកៀត ស្ថិតក្នុងឃុំកោះថ្កូវ ស្រុកជលគិរី ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ។
២. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ស្រះចក ស្ថិតក្នុងឃុំរហ័ស ស្រុករវៀង ខេត្តព្រះវិហារ ៕