រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើមអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានទី ៤៥


នៅថ្ងៃទី០៦ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧នេះ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងដំណើរការអ៊ុតកៅស៊ូការដ្ឋានថ្មី គឺ ផ្លូវលេខ ២០៥ ផ្លូវខាងកើតសណ្ឋាគារអាំងទែកុងទីណង់តាល់ ចាប់ពីផ្លូវលេខ ៤៣០ ដល់មហាវិថីព្រះសីហនុ ក្នុងខណ្ឌចំការមន ។