រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្ដិធម៌ ចេញប្រកាសកែសម្រួល និងតែងតាំងភារកិច្ចជូនមន្ដ្រី២៦រូប ចំណុះអង្គភាពនៃក្រសួងយុត្ដិធម៌ និងរដ្ឋបាលសាលាជម្រះក្ដី


រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្ដិធម៌ ឯកឧត្តម កើត រិទ្ធ បានចេញប្រកាស ស្ដីពី ការសម្រួលភារកិច្ច តែងតាំង និងប្រគល់ភារកិច្ច ជូនមន្ដ្រីរាជការសរុបចំនួន២៦រូប នៅតាមអង្គភាពនានា នៃក្រសួងយុត្ដិធម៌ និងតាមអង្គភាពរដ្ឋបាល នៃសាលាជម្រះក្ដី នេះបើតាមប្រកាសដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន ទទួលបាននៅថ្ងៃទី០៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០នេះ៕

ខាងក្រោមនេះ ជាប្រកាសរបស់រដ្ឋមន្ដ្រីក្រសួងយុត្ដិធម៌ ដែលមានខ្លឹមសារទាំងស្រុង៖