រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានអនុវត្តការងារតម្លើងបង្គោលភ្លើង ប្រភេទ LED


គិតត្រឹមថ្ងៃទី២៣ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៧ រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ បានអនុវត្តការងារតម្លើងបង្គោលភ្លើង ប្រភេទ LED សម្រេចបានដូចខាងក្រោមៈ
១-តម្លើងបង្គោលភ្លើងបំភ្លឺផ្លូវលេខ ១៥៤ បានចំនួន ២៦បង្គោល លើចំនួន ២៦បង្គោល។
២-តម្លើងបង្គោលភ្លើងផ្លូវជាតិលេខ៣ បានចំនួន ២៨បង្គោលលើ ៨៤បង្គោល។
៣-តម្លើងបង្គោលភ្លើងផ្លូវជាតិលេខ៥ បានចំនួន ២០បង្គោល លើចំនួន ១០១បង្គោល។
៤-តម្លើងបង្គោលភ្លើងផ្លូវវត្តអង្គតាមិញ បានចំនួន ៧៤បង្គោល លើចំនួន ៧៤បង្គោល។