ជប៉ុនផ្តល់ឥណទានសម្បទានដល់កម្ពុជា ជាង២០០លានដុល្លារ ដើម្បីស្តារសេដ្ឋកិច្ច ពីផលប៉ះពាល់ដោយសារកូវីដ១៩