ក្រសួងការងារ ចេញសេចក្ដីណែនាំបន្ថែមពីវិធានការបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ នៅតាមរោងចក្រ-សហគ្រាស


ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ នាថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ បានចេញសេចក្ដីណែនាំបន្ថែមទៀតដល់ម្ចាស់ ឬនាយករោងចក្រ-សហគ្រាស កម្មករនិយោជិត ម្ចាស់ ឬអ្នកផ្ដល់សេវាដឹកជញ្ជូនកម្មករ មន្ត្រីអធិការកិច្ចការងារ និងមន្ត្រីផ្សះផ្សាវិវាទការងារ ត្រូវអនុវត្តឱ្យបានត្រឹមត្រូវតាមស្មារតីនៃសេចក្ដីណែនាំរបស់ក្រសួងការងារ ក្រសួងសុខាភិបាល ក៏ដូចជាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ច ដែលបានចេញផ្សាយជារឿយៗកន្លងមក និងតទៅមុខទៀត។

ក្នុងសេចក្ដីណែនាំបន្ថែមនេះ ក្រសួងការងារបានដាក់ចេញនូវវិធានការបន្ថែមជាច្រើនដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធ រួមមានដូចខាងក្រោម៖