ពន្លឺអគ្គិសនីព្រះអាទិត្យចាប់ផ្តើមសាកល្បង


គ្រួសារ​ចាប់​ផ្តើម​សាក​ល្បង​ពន្លឺ​អគ្គិសនី​ព្រះ​អាទិត្យ​នៅ​ភូមិ​ធម្ម​ជាតិ និង​សារៈ​មន្ទីរ​សាកល​តេជោ​សែន ដោយ​មាន​ជំនឿ​ទុក​ចិត្ត​លើ​មេ​ដឹក​នាំ​របស់​ជាតិ ការ​តាំង​ចិត្ត​របស់​ខ្លួន​យើង​ម្នាក់​ៗ និង​ការ​ចូល​រួម​របស់​ប្រ​ជា​ជន យុវជន កុមារ លោក​គ្រូ អ្នក​គ្រូ មន្ត្រី​រាជការ​និង​សមត្ថ​កិច្ច រួម​ទាំង​ការ​គាំទ្រ​របស់​មិត្ត​អន្តរ​ជាតិ ធ្វើ​អោយ​មាន​សុខ​ដុម​រមណី​យ​កម្ម​រវាង​ប្រាសាទ មនុស្ស និង​ធម្ម​ជាតិ​នៅ​តំបន់​បេតិក​ភ័ណ្ឌ​ប្រា​សាទ​ព្រះ​វិហារ​។
 

702792_10154487278058906_2023669382_n

12696270_10154487278138906_148322054_n

12674178_10154487278033906_1495702806_n

12695832_10154487278048906_1666380805_n

12674213_10154487278098906_979023315_n