នាយកដ្ឋានជួសជុល និងថែទាំផ្លូវថ្នល់បានអនុវត្តការងារក្នុងខេត្តព្រៃវែង


ថ្ងៃទី២៤ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧ នាយកដ្ឋានជួសជុល និងថែទាំផ្លូវថ្នល់ បានអនុវត្តការងារជួសជុលនៅលើកំណាត់ផ្លូវខេត្តលេខ ៣៨២អា ដោយធ្វើការឈូសឆាយ កៀរសម្រួល កិនបង្ហាប់ និងការងារ ពិសោធន៍នៅចន្លោះគ.ម ១+៦០០ ដល់ គ.ម ៤+៨០០ ស្ថិតក្នុងស្រុកពោធិ៍រៀង ខេត្តព្រៃវែង ។