មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តតាកែវ ធ្វើការជួសជុលស្ពានដែកចំនួន ៥ កន្លែង


មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តតាកែវ បានជួសជុលស្ពានដែកចំនួន ៥ កន្លែង ផ្លូវជាតិលេខ២ ចំនួន ៣ កន្លែង ផ្លូវខេត្ត១៣២ ចំនួន១ កន្លែង និងផ្លូវខេត្ត១២៩ ចំនួន ១ កន្លែង ចាប់ពីថ្ងៃ ១៩ ខែ ៤ ដល់ ៣០ ខែ៤ ឆ្នាំ ២០១៧ រួចរាល់ហើយ ។