នាយយកដ្ឋានធារាសាស្ត្រកសិកម្ម ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចុះត្រួតពិនិត្យការងារកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត ក្នុងខេត្តកែប


នៅថ្ងៃទី ០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០១៧ ក្រុមការងារទី៤ នៃនាយកដ្ឋានធារាសាស្ត្រកសិកម្ម ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានចុះត្រួតពិនិត្យការងារកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្តចំនួន ០៥ ប្រព័ន្ធ ក្នុងខេត្តកែប រួមមាន ៖
ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត អូរថ្ម, ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត អូរដូង, ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត ព្រែកតានេន, ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត ដើមព្រីង និងប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ត អូរក្រសា ៕