មន្ត្រីបច្ចេកទេសរបស់នាយកដ្ឋានធារាសាស្ត្រកសិកម្មចុះត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនានា នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម


សកម្មភាពមន្ត្រីបច្ចេកទេសរបស់នាយកដ្ឋានធារាសាស្ត្រកសិកម្ម ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម សហការជាមួយមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ចាម ចុះត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៃការអនុវត្តការងារកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនានា នៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាម ៕