សុន្ទរកថា សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ស្តីពីការលើកកម្ពស់ការស្តារបៃតងឡើងវិញប្រកបដោយបរិយាប័ន្នពីជំងឺឆ្លងកូវីដ-១៩