ក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តបាត់ដំបង ដឹកនាំគ្រឿងចក្រចុះអនុវត្តការងារកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ប្រឡាយបឹងថ្កូវ


សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តបាត់ដំបង ដឹកនាំគ្រឿងចក្រចុះអនុវត្តការងារកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ប្រឡាយបឹងថ្កូវ ស្ថិតក្នុងឃុំតាពូង ស្រុកថ្មគោល ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ចំនួន ១.២០០ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ចំនួន ៣០០ ហិកតា ៕សកម្មភាពក្រុមការងាររបស់មន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តបាត់ដំបង ដឹកនាំគ្រឿងចក្រចុះអនុវត្តការងារកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ប្រឡាយបឹងថ្កូវ ស្ថិតក្នុងឃុំតាពូង ស្រុកថ្មគោល ។ ប្រព័ន្ធនេះ មានលទ្ធភាពស្រោចស្រពលើផ្ទៃដីស្រូវវស្សា ចំនួន ១.២០០ ហិកតា និងស្រូវប្រាំង ចំនួន ៣០០ ហិកតា ៕