ក្រុមមន្រ្តីបច្ចេកទេសរបស់នាយកដ្ឋានធារាសាស្រ្កកសិកម្ម នៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចុះត្រួតពិនិត្យការងារកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ដក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ


សកម្មភាពក្រុមមន្រ្តីបច្ចេកទេសរបស់នាយកដ្ឋានធារាសាស្រ្កកសិកម្ម នៃក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម សហការជាមួយមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តបន្ទាយមានជ័យ ចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការងារកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ដ ចំនួន ០៦ ប្រព័ន្ធ ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យ រួមមាន ៖ ១.ប្រពន្ធ័ធារាសាស្រ្ដ ពន្លៃ, ២.ប្រពន្ធ័ធារាសាស្រ្ដ តាម៉េង, ៣.ប្រពន្ធ័ធារាសាស្រ្ដ ពោធិ៍ពីរដើម, ៤.ប្រពន្ធ័ធារាសាស្រ្ដ ម្កាក់, ៥.ប្រពន្ធ័ធារាសាស្រ្ដ ខ្ទុំជ្រុំ, ៦.ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ អន្លង់រុត ៕