ការដ្ឋានពង្រីកផ្លូវលេខ ៥៩៨ អ៊ុតកៅស៊ូសម្រេចបាន ៩៥%


បន្ទាប់ពីដាក់បណ្តាញលូនិងពង្រីកផ្លូវ ៣មសងខាងរួច នៅថ្ងៃទី១១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ការដ្ឋានស្ថាបនាពង្រីកផ្លូវលេខ ៥៩៨ បាននិងកំពុងអ៊ុតកៅស៊ូ ចាប់ពីច្រកចូលសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញដល់ផ្លូវលេខ ៣៣៧ ។
ចំពោះកំណាត់ផ្លូវលេខ ៥៩៨ ចាប់ពីផ្លូវលេខ ៥៩២ ដល់រង្វង់មូលកាំកូ បានបញ្ចាប់ ១០០%រួចហើយ។