ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត និង ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ ចែករំលែកបទពិសោធន៍ការសិក្សា និងការងារជូនដល់និស្សិតបញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យ American University of Phnom Penh


ឯកឧត្តម បណ្ឌិត ហ៊ុន ម៉ាណែត និង ឯកឧត្តម កែវ រតនៈ ជាភ្ញៀវកិត្តិយសក្នុងការចែករំលែកបទពិសោធន៍ការសិក្សា និងការងារជូនដល់និស្សិតបញ្ចប់បរិញ្ញាប័ត្រ នៃសាកលវិទ្យាល័យ American University of Phnom Penh (AUPP) ។ និស្សិតពូកែៗទាំងអស់ត្រូវបានលើកទឹកចិត្តឲ្យបន្តប្រឹងប្រែង និងចូលរួមចំណែកកសាងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួន និងប្រទេសជាតិ។
ភ្នំពេញថ្ងៃទី ១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧។