វីដេអូ៖ កម្មវិធីសុខុមាលភាពចាស់ជរា៖ លោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ ចាត់តាំងក្រុមការងារ ចុះចែកថវិកាឧបត្ថម្ភប្រចាំខែ ជូនចាស់ជរាគ្មានទីពឹង ប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧