លោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ ចុះសម្របសម្រួលជូនប្រជាពលរដ្ឋ ដែលជួយបញ្ហាចរាចរណ៍ ក្នុងខេត្តប៉ៃលិន


កាលពីថ្ងៃទី៣១ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ លោកជំទាវ បាន ស្រីមុំ អ្នកតំណាងរាស្រ្តមណ្ឌលប៉ៃលិន និងក្រុមការងារ ក្នុងពេលចុះបំពេញការងារ បានជួបបងស្រីកំពង់ជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ លោកជំទាវ និងក្រុមការងារ បានជួយធ្វើការសម្របសម្រួល ដោយសតិវិធីភាគី អ្នកបើកបរ រថយន្តច្នៃបានទទួលសុំទោសនូវកំហុសឆ្គង របស់គាត់បើកបរខ្វះការប្រុងប្រយត្ត៍ នឹង ភាពទទួលខុសត្រូវចំពោះបងស្រី ។