រាជរដ្ឋាភិបាល សម្រេចបន្តឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះ ក្នុងកំឡុងពេលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ១៩ រយៈពេល៣ខែទៀត


(ភ្នំពេញ)៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានសម្រេចបន្តអនុវត្តកម្មវិធីឧបត្ថម្ភសាច់ប្រាក់ជូនគ្រួសារក្រីក្រ និងងាយរងគ្រោះក្នុងកំឡុងពេលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺកូវិដ១៩ សម្រាប់ជុំទី៧ ដែលមានរយៈពេល៣ខែទៀត គឺខែតុលា ខែវិច្ឆិកា និងខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។

ខាងក្រោមនេះជាសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ៖