ក្រសួងការបរទេស បង្ហាញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរួម ស្តីពីកម្ពុជា និងសហភាពអឺរ៉ុប រៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចម្រុះ លើកទី១១


កិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចម្រុះកម្ពុជា និងសហភាពអឺរ៉ុប លើកទី១១ បានធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី១០ -១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ នៅទីស្តីការក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជា។ ក្រោយចប់កិច្ចប្រជុំនេះ ភាគីទាំង២ ក៏បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមផងដែរ៕

ក្រសួងការបរទេស បានបង្ហាញសេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មានរួម ស្តីពីកម្ពុជា និងសហភាពអឺរ៉ុប រៀបចំកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចម្រុះលើកទី១១ ដែលមានខ្លឹមសារដូចខាងក្រោមនេះ៖