ឃ្លីបទី២៖ ឯកឧត្តម ហ៊ុន ម៉ានី បង្ហាញពីគោលនយោបាយភូមិ ឃុំ មានសុវត្ថិភាព


ឃ្លីបទី២៖ ឯកឧត្តមហ៊ុន ម៉ានី សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បង្ហាញគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់ ស្តីពី “ការពង្រឹងការអប់រំ សិក្សាធិការ សង្គមកិច្ច និងការលើកស្ទួយសុខុមាលភាព ក្នុងបរិបទកូវីដ-១៩ ក្នុង ឃុំ-សង្កាត់”