ឃ្លីបទី៣៖ ឯកឧត្តមហ៊ុន ម៉ានី បានលើកឡើងពី គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់


ឃ្លីបទី៣៖ ឯកឧត្តមហ៊ុន ម៉ានី សមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្តាលគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា បានលើកឡើងពី គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឃុំ-សង្កាត់ ស្តីពី “ការការពារថែរក្សាបរិស្ថាន អនាម័យ ធនធានធម្មជាតិ និបេតិកភណ្ឌវប្បធ៌មជាតិ ក្នុងឃុំ សង្កាត់”។