ឯកឧត្តម អ៊ុនចាន់ដា ចុះពិនិត្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់នៅភូមិអភិវឌ្ឍន៍


នៅថ្ងៃ ២៨ ខែ កក្កដា ឆ្នាំ ២០១៧  ឯកឧត្តម អ៊ុនចាន់ដា អភិបាលខេត្តព្រះវិហារ ចុះពិនិត្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ដោយទឹកជំនន់នៅភូមិអភិវឌ្ឍន៍ សង្កាត់ប៉ាលហាល ក្រុងព្រះវិហារ ខេត្តព្រះវិហារ។