មន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការងារកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធសាស្ត្រក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ


ថ្ងៃទី ០២ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧ មន្ត្រីជំនាញរបស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និងមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តព្រះសីហនុ បានចុះត្រួតពិនិត្យ និងវាយតម្លៃការងារកែលំអ និងថែទាំប្រព័ន្ធសាស្ត្រ (O&M) ឆ្នាំ ២០១៧ ចំនួន ០៦ ប្រព័ន្ធ ក្នុងស្រុកព្រៃនប់ រួមមាន ៖
១. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ការពារទឹកប្រៃគគី
២. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់កាពារទឹកព្រៃកំពង់ពត
៣. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ការពារទឹកទឹកប្រៃប៉ូលឌែរ ១
៤. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ការពារទឹកប្រៃប៉ូលឌែរ ២
៥. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ការពារទឹកប្រៃប៉ូលឌែរ ៣
៦. ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ ទំនប់ការពារទឹកប្រៃប៉ូលឌែរ ៤ ។