គ្រូពេទ្យស្មគ្រចិត្តមកពីប្រទេសបារាំងព្យាបាលជំងឺទូទៅនៅស្រុកអូររាំងឪ


បងប្អូន អ៊ុំ ពូ មីងនៅស្រុកអូររាំងឪនៅថ្ងៃនេះ បានមកទទួលការព្យាបាលជំងឺទូទៅ ពិនិត្យមាត់ធ្មេញបានចំនួន២៦៦នាក់ពីក្រុមគ្រូពេទ្យស្មគ្រចិត្តមកពីប្រទេសបារាំង និងសមាគមសេវាសុខាភិបាលភូមិខ្ញុំ។